វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន

រចនាប័ទ្មរបស់ប្រជាជន Xuanli គឺ:

ធ្វើឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើង ហើយទទូចឱ្យមានការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់។តែងតែបង្កើតថ្មី និងទទូចលើការច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

តម្លៃស្នូល Xuanli៖

អតិថិជនជាដំបូង គុណភាពដំបូង ការស្វែងរកឧត្តមភាព ភាពស្មោះត្រង់ ការងារជាក្រុម និងការគោរពចំពោះបុគ្គល។

ចក្ខុវិស័យក្រុមហ៊ុន៖

ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខនៅក្នុងអនុឧស្សាហកម្ម

ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រាសស្តង់ដារ ត្រូវមានឯកទេស និងចម្រាញ់ ហើយមានភាពស៊ីជម្រៅ និងទូលំទូលាយ។

f860b73f